سر فصل های دوره :


حقوق کار و منابع آن

 • قلمرو قانون کار
 • ویژگیهای قانون کار
 • آشنایی با واژه های کارگر، کارفرما و کارگاه
 • قرارداد کار و انواع آن
 • تعلیق قرارداد کار
 • خاتمه قرارداد کار
 • مزایای پایان کار
 • ساعت کار
 • قـواعد مربـوط به نوبتکاری، شب‌کـاری، اضافه کاری و فوق العاده های آن تعطیلات و مرخصی ها
 • شرایط کار زنان و نوجوانان
 • مراجع حل اختلاف قانون کار
 • ترکیب هیأتهای تشخیص و حل اختلاف
 • طـرح دعـاوی در مراجـع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
 • چگونگی و نحوه تصمیم گیری و صدور رأی در مراجـع حـل اختلاف و دیـوان عدالت اداری
 • بیمه و بیمه بیکاری
   

در این دوره بیش از 30 نمونه شکایات واقعی اداره کار بررسی وکارگاه به صورت مشارکتی و پرسش و پاسخ اداره خواهد شد .

 

مخاطبین :

، دانشجویان ، جوانان ، کارمندان ، بیکاران ،کارگران و عموم افراد جامعه و ...

 

مدت زمان آموزشی :

قابل ارائه در 4 الی 12 ساعت با توجه به مخاطبین و سازمان مربوطه