این سایت با حمایت و همکاری ادارات و دستگاههای اجرایی ذیل جهت ایجاد بزرگترین بانک اطلاعات کارآفرینان کشورراه اندازی شده است .از کلیه مسئولین محترم و کارشناسان کارآفرین این ارگانها کمال تشکر و قدرانی را داریم. به پاس زحمات این عزیزان لیست اسامی آنان در ذیل آورده شده است:

اسامی همکاران و مسئولین محترم

داوران سایت کارآفرینان ایرانی

((روابط عمومی سایت کارآفرینان ایرانی))