1- کامیابی یک شرکت در این نیست که یک کار را بسیار بهتر از رقبای خود انجام دهد، بلکه در این است که چند کار را کمی بهتر از آنها انجام دهد
2 -  این ماشین آلات نیستند، که در کیفیت و بهره وری بهبود ایجاد می کنند بلکه انسانها در بهبود آن نقش کلیدی ایفا می کنند.
3 -  باید محیطی برای کار کردن افراد به وجود آورد که در آن اشخاص به مشاغل خود مباهات کنند
4 -  به ندرت یک دستاورد تکنولوژیکی، به تنهایی می تواند یک شرکت را برای مدتی طولانی بر صدر بنشاند، بلکه این بهره برداری بهینه از نیروی انسانی است که جان کلام است و در این عرصه است که شرکت های موفق از سایرین متمایز می شوند.