بنیاد ملی نخبگان                                                                                                      www.bmn.ir

فن بازار ملی ایران                                                                                              www.techmart.ir

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانwww.istt.ir                                                                                  

جشنواره ملی ایده های برترwww.best-idea.ir                                                                                  

جشنواره خوارزمیwww.khwarizmi.ir