پیشرفت های شگفت انگیز دانشهای فنی در دهه کنونی، ارزش وقت را در بالاترین جایگاه قرار داده است. مشتریان، عرضه کنندگان کالاها و خدماتی را که با تاخیر، خطا کاری و یا بدخدمتی، وقتشان را ضایع می کنند، نخواهند بخشید
تاخیر در ارایه خدمت و یا تحویل کالا، مشتریان را عصبانی می کند. خریداران، از هدر دادن وقت و به انتظار نشستن برای دریافت خدمت خسته می شوند. هنگامی که مشتری می پرسد »کِی؟« دیگر نمی خواهد پاسخ »بزودی« را بشنود. او اکنون توان شتاب در پاسخگویی را معیاری ارزشی به حساب می آورد. پیام امروزِ مشتریان به بازار این است: همواره از فاصلهٔ زمانی میان وصول درخواست و تحویل آن بکاهید.انسانها به اشتباه کردن عادت دارند، ولی همگی به وقت بها می دهند. کالاها و خدماتی که دارای عیب و اشتباه کمتری باشند، مشتریان بیشتری را به خود جلب خواهند کرد. مشتریان از دریافت خدمات عالی، مانند آنچه پست های پیشتاز انجام می دهند، لذت می برند. شرکت های پیشتاز نیز این نیاز مشتری را شناخته وخود را متعهد به انجام خدمات بی نقص کرده اند. موسساتی که اینگونه درخواستها را نشناسند، مشتریان خود را از دست داده و تاوان کُند کاری را در قالب ناکامی خواهند پرداخت.بنابراین آنچه را که به عنوان »وقت« در دست دارید »طلا« است، آن را دور نریزید.