هم اکنون مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) دامنه خود را بر سراسر دنیای صنعتی گسترده است. این اندیشه از ریخت و پاشهای زیانبار، کارکرد نامناسب منابع و بروز اشتباه در فرایندها، پیشگیری و زمینه تولید فراورده های قابل اطمینان را که خواسته مصرف کنندگان است، فراهم می کند. TQM هم به »کار« معنا و اعتبار بخشیده و هم »کارکنان« را به »کار« دلبسته ساخته است.تلاش برای بهبود بهره وری، تلاش برای زندگی بهتر افراد جامعه است. امروزه در بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی، تلاش همه جانبه ای برای ارتقای بهره وری به طور مستمر در تداوم حیات و توسعه آغاز شده است. از این پس جهان به دو دسته کشورهای توسعه یافته و یا عقب مانده از نظر »مدیریت کیفیت«، تقسیم می شوند
در دنیای امروز، »مدیریت کیفیت« و »بهره وری فراگیر« به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر »استراتژی بهبود«، مهمترین هدف سازمان را تشکیل می دهد. این دیدگاه می تواند همچون زنجیری، تمامی فعالیت های جامعه را در برگیرد و برای بالا بردن توان آفرینش، خلاقیت و شکفتن آن، نقش موثری ایفا کند.