در کلینیک کسب و کار، شما می توانید پاسخ سؤالات زیر را دریافت نمایید:

1)آیا انواع استاندارد های ایزو را می شناسید؟

2)انواع گواهینامه های ایزو برای کسب و کار ما تا چه اندازه ضروری است؟

3)برای استقرارایزو و دریافت این گواهینامه هاچه باید کرد؟

برای چه کسب و کاری به کار می رود؟ISO9000،ISO14000،ISO220004)استاندارد

چیست؟ISO/IEC17020،ISO/IEC17025،ISO/TS169495)استان

6)ایزو9004،9003،9002،9001برای چه کسب و کاری مفید است؟

7)استانداردایزو10004،10003در کدام کسب وکارمورد استفاده قرار می گیرد؟

8)استاندارد ایزو2700و10015برای چه کسب وکاری به کار می رود؟

برای کدام کسب وکار ضروری است؟ISO17025،ISO10013،ISO190119)استاندارد