در کلینیک کسب و کار،شما می توانید پاسخ سؤالات زیر را دریافت نمایید  :

1)ازکجادریابیم که کسب وکارما نیازمند بهبود و بازسازی،توسعه یا تحول اساسی است؟

2)آیا مراحل و فرآیند های انجام کار در سازمان مانیازمندبازنگری و تغییراست؟

3)تغییر را باید از کجا شروع کرد؟اهداف و نوع کسب و کار؟ساختار و مقررات؟یا نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی؟

4)امکان سنجی و مطالعات طرح های توجیهی توسعه و بهبود،مستلزم چه اقداماتی است؟

5)چگونه منابع انسانی را با برنامه های تحول و بهبود سازمان همراه کنیم؟

6)توسعه و بهبود کسب و کار ما مستلزم چه تحولاتی در دانش،مهارت ها و شایستگی های نیروی انسانی است؟

7)آیا کسب وکار مانیازمندمدیریت مستندات وآرشیو مدارک و منابع است؟

8)آیا کسب وکارمانیازمندمدیریت دانش و مستند سازی تجربیات است؟