محورهای همایش :
تکنولوژی انرژی
تولید انرژی سبز
بهینه سازی مصرف
تجهیزات خانه سبز
ذخیره سازی
تکنولوژی آب
سیستم های انتقال
بهینه سازی مصزف
بازیافت اب مصرفی
ذخیره سازی ابهای مصرفی
خانه سبز و توسعه پایدار
خانه سبز و محیط زیست
استانداردسازی و ساختمان سبز
خانه سبز و پدافندغیرعامل
اقتصاد خانه سبز

01 آبان ماه 1392