محورهای کنگره:
بخش اول:
نانوفناوری وسیرتحول صنعت درکشور
تولید علم نانو،آسیبها وچالش های آن درکشور
اهمیت نانوفناوری درصنعت ودردانشگاه های ایران
نقش و اهمیت تجارت نانو در10 سال آینده
استقبال شرکت های ایرانی ازفناوری نانو ومیزان موفقیت آنها درکشور
بخش دوم :
نانوفناوری ومحیط زیست
فناوری نانو و نفت و پتروشیمی
فناوری نانو در کشاورزی
نانوبیوتکنولوژی
نانوشیمی
نانوپزشکی
نانومکانیک
نانو فیزیک


15 تا 17 آبان ماه 1392