محورهای همایش :
بررسی اصلی ترین مسائل بهره‌وری کشور در شرایط امروز در عرصه های مختلف؛
ارایه مؤثرترین و بهترین راهکارهای توسعه حرکت بهره‌وری ملّی؛
بررسی تجارب موفق چند کشور جنوب شرق آسیا.


10
مهر ماه 1392