محورهای همایش:


طراحی مدل توسعه شایستگی های محوری منابع انسانی
شایستگی مدیران برای تحقق سند چشم انداز کشور
تبیین نیازهای مدیریت توسعه شایستگی های مدیران کلاس جهانی
شایستگی مورد نیاز در دستیابی به اهداف سازمانی در شرایط بحران
مراکز و کانون های ارزیابی شایستگی های مدیران در بخش صنعت ومعدن
الزامات مدیریت آموزش در طراحی مدل شایستگی ها در سازمان های پیشرو
شناخت و تبیین نیازسنجی آموزشی مبتنی بر توسعه شایستگی های منابع انسانی
آسیب های ساختاری، محتوایی و فرایندی مدیریت توسعه شایستگی ها در سازمان ها
مطالعات تطبیقی پیرامون مدیریت توسعه شایستگی های مدیران فردا در کشور و منطقه
راهکارهای علمی و تجربی مدیریت توسعه شایستگی مدیران در بنگاه های اقتصادی کشور


02 : زمان برگذاری تا 03 مهر ماه 1392