همایش مدیران موثر و کارآمد در حماسه اقتصادی

محورهای همایش :
معرفی مدیران توانمند
تحليل و آسيب شناسي تحريم هاي اقتصادي و مقابله با آن
ثروت ملي، اقتصاد مقاومتي
ارائه الگوهاي نوين مديريتي و مراقبتي
توسعه اقتصادي و توليد
مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازمان
بررسي هماهنگي بين توليد و مصرف كالا هاي داخلي
شناسايي مديران موثر و كارآمد و معيارهاي اقتصاد مقاومتي


20 مهر ماه 1392