محورهای همایش :


بیوانفورماتیک
بیوشیمی
جانورشناسی
زیست فناوری (بیوتکنولوژی)
ژنتیک
گیاه شناسی
علوم سلولی و مولکولی
میکروبیولوژی

03 تا 04 مهر ماه 1392